Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HADM AG Sp. z o.o. Sp. k., 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 87.
  2. Inspektorem ochrony  danych  jest  Bogusław  Kawczyński, e-mail: iod@hadm.pl
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing i realizacja świadczonych usług, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być Citroën Polska sp. z o.o., 02-219 Warszawa, Al. Krakowska 206, podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania klientem administratora oraz przez 5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.