Regulamin czarterów

Zasady korzystania z czarterowanego jachtu motorowego.

 1. Czarter jachtu następuję z obsługą, która posiada dokumenty uprawniające do jego obsługi.
 2. Jacht przeznaczony jest dla maksymalnie 10/12 pasażerów.*
 3. Obsługa statku zapewnia stałe bezpieczeństwo oraz dba o porządek podczas trwania czarteru. Czarterujący bezwzględnie słuchają się poleceń wydawanych przez obsługę statku. 
 4. Czarterujący zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania czarteru od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia na przystanku docelowym, przy zakończeniu czarteru.
 5. Podczas trwania czarteru jachtu motorowego zabronione jest:
 • zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,
 • wyrzucanie odpadków za burtę,
 • spożywanie środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych,
 • zakłócanie spokoju,
 • przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,
 • wychylanie się przez burty i bariery statku,
 • zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 1. Zabronione jest przewożenie statkiem:
 • materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,
 • przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie statku,
 • bagażu o wymiarach przekraczających 80x40x40 cm i ciężar 10 kg
 • broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służb publiczną zobowiązane są mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną.
 1. Zabranie na pokład zwierząt należy uzgodnić w trakcie ustalania warunków czarteru
 2. Wejście na pokład oraz jego opuszczenie nadzoruje obsługa jednostki. 
 3. Zabronione są próby opuszczenia statku przed zacumowaniem. Kapitan albo członek załogi daje znać kiedy jest możliwość bezpiecznego opuszczenia pokładu.  Szkody związane z niezastosowaniem się do w/w postanowienia skutkują brakiem odpowiedzialności po stronie przewoźnika. 
 4. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione na pokładzie przez czarterującego.
 5. Za szkody wyrządzone podczas czarteru na jachcie motorowym powstałe przez pasażerów odpowiada Czarterujący
 6. Możliwe jest przedłużenie czarteru jednostki po uzgodnieniu z załogą statku harmonogramu danej jednostki.

Zamiana jednostek 

 1. W przypadku awarii jednej z jednostek, która określona będzie w Umowie Czarteru, Czarterującemu będzie udostępniona druga zamienna jednostka.
 2. W przypadku gdy z powodów niezależnych od Armatora jednostki niemożliwe będzie udostępnienie jednostki zamiennej bądź rezygnacji z jednostki zastępczej przez Czarterującego ,  wspólnie zostanie ustalony nowy termin czarteru jednostki.

Opłata czarterowa

 1. W dniu podpisania umowy Czarterujący wpłaca zadatek w wysokości określonej w Umowie Czarteru. 
 2. Opłatę  całościową za czarter Czarterujący wpłaca Armatorowi najpóźniej 7 dni przed datą czarteru zawartą w Umowie Czarteru.

Opłata za usługi dodatkowe

 1. Opłaty za usługi dodatkowe Czarterujący wpłaca Armatorowi najpóźniej 7 dni przed datą czarteru zawartą w Umowie Czarteru. 

*Ilość pasażerów zależna jest od czarterującej jednostki. Ilość 10 pasażerów dotyczy jednostki HADMIK, ilość 12 pasażerów dotyczy jednostki HADMÓWKA.