Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób przez HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa w ramach przejazdów drogą wodną 

§ 1. Zakres stosowania:

 1. Regulamin  ma zastosowanie do przewozu osób statkami wykonywanym  drogą wodną organizowanym przez HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa.
 2. Regulamin porządkowy określa:

1) zasady przestrzegania porządku na statkach HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa,

2) zasady zaokrętowania i wyokrętowania na statkach wykonujących transport drogą wodną organizowany  przez HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa.

 1. Postanowienia Regulaminu zamieszcza się na stronie internetowej https://rejsyelblag.pl

§ 2. Słownik terminów i znaczeń:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy zakupu i przewozu uprawniający do korzystania z przejazdów drogą wodną organizowanych przez HADM AG Spółka z o.o. Spółka komandytowa, zgodnie ze wskazaniami na dokumencie oraz ofertą taryfową biletową,

2) bilet elektroniczny – dokument, który można nabyć na Portalu https://rejsyelblag.pl, potwierdzający zawarcie umowy zakupu i przewozu, uprawniający osobie na nim wskazanej do korzystania z przejazdów drogą wodną organizowanymi przez HADM AG sp. z o. o. Spółka komandytowa, zgodnie ze wskazaniami na dokumencie oraz ofertą taryfową biletową. W przypadku biletu elektronicznego uprawniającego na przejazd więcej niż jedną osobę zaokrętowanie wszystkich osób musi odbyć się jednocześnie, przy zaokrętowaniu obecna musi być ta osoba, której dane są wskazane na bilecie i musi ona dysponować dokumentem ze zdjęciem, reszta pasażerów jest uprawniona do korzystania z przejazdu po okazaniu dokumentu ze zdjęciem przez osobę, której dane widnieją na bilecie. Bilet elektroniczny uprawnia do zaokrętowania w pierwszej kolejności i nie zwalnia z obowiązku wyokrętowania na przystanku końcowym.

3) Pasażer – każda osoba, odbywająca rejs na podstawie biletu lub biletu elektronicznego.

4) Przewoźnik – HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr   KRS: 0000724043, NIP: 5783130602, REGON: 369739759, ul. Warszawska 87, 82-300 Elbląg.

§ 3. Zasady przestrzegania porządku oraz zaokrętowania i wyokrętowania na statkach

wykonujących transport drogą wodną organizowany  przez HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa: 

 1. Odpowiedzialność HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa ogranicza się wyłącznie na czas przewozu Pasażera statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.
 2. HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wejściem oraz po zejściu pasażera ze statku.
 3. HADM AG sp. z o. o. Spółka komandytowa nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia statków do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od przewoźnika losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
 4. Kontrolę dokumentów, w tym biletów, przeprowadza załoga statku.
 5. Kontrolę przeprowadza się podczas wejścia na pokład (zaokrętowania) lub podczas rejsu. Pasażer podczas podróży statkiem powinien posiadać ważny bilet lub bilet elektroniczny. 
 6. Wejście pasażerów na statek odbywa się na podstawie biletu.
 7. Pasażer ma obowiązek stawienia się 10 minut przed planowym rozpoczęciem podróży (w miejscu wyjścia statku) pod rygorem utraty uiszczonej opłaty za przewóz.
 8. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład statku po czasie przewidzianym w rozkładzie odpłynięcia, jak też z przyczyn wymienionych w ust. 24.
 9. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia na przystanku docelowym.
 10. Podczas podróży statkiem zabronione jest:
 1. zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,
 2. wyrzucanie odpadków za burtę,
 3. palenie tytoniu czy papierosa elektronicznego,
 4. spożywanie środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych,
 5. zakłócanie spokoju,
 6. przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,
 7. wychylanie się przez burty i bariery statku,
 8. zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 1. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku (wyokrętowanie). Dotyczy to również posiadaczy biletów elektronicznych.
 2. Zabronione są próby opuszczenia statku przed zacumowaniem. Kapitan albo członek załogi informuje kiedy jest możliwość bezpiecznego opuszczenia pokładu.  Szkody związane z niezastosowaniem się do w/w postanowienia skutkują brakiem odpowiedzialności po stronie przewoźnika. 
 3. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika za wszelkie szkody wyrządzone na statku i na przystani, powstałe z jego winy, w tym związane z przewozem bagażu.
 4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie lub osoby uciążliwe dla podróżnych, pomimo opłaconego przewozu mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte ze statku na najbliższym przystanku i pociągnięte do odpowiedzialności za koszty, które wygenerują swoim zachowaniem ( między innymi zmianą trasy, koniecznością cumowania).
 5. Zabronione jest przewożenie statkiem:
 1. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,
 2. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie statku,
 3. zwierząt, z wyjątkiem osób niewidomych lub ociemniałych, które po okazaniu stosownych dokumentów Przewoźnikowi mogą podróżować z psem przewodnikiem
 4. bagażu o wymiarach przekraczających 80x40x40 cm i ciężar 10 kg
 5. broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służb publiczną zobowiązane są mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną. 
 1. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.
 2. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, dotyczące porządku i bezpieczeństwa wydawane przez kapitana lub upoważnionych członków załogi.
 3. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży statkiem.
 4. Pasażer jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wejściu na pokład.
 5. Pasażer winien mieć na względzie, że z przyczyn niezależnych od przewoźnika wejście na pokład może być śliskie. Z tego powodu pasażer winien trzymać się poręczy lub lin i w każdym czasie zachowywać ostrożność.
 6. Pasażer jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas rejsu. Pasażer winien mieć na względzie, że z przyczyn niezależnych od przewoźnika pokład statku może być śliski.
 7. Pasażer statku wchodząc na pokład statku nie może mieć obuwia na wysokim obcasie.
 8. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu  każdej osobie:

1) która nie podała ważnego biletu,

2) która w przypadku biletu elektronicznego przedstawia go na zniszczonym/nieczytelnym

urządzeniu mobilnym, którego uszkodzenia nie pozwalają poprawnie zweryfikować jego ważność,

3) która w przypadku biletu elektronicznego nie przedstawi dokumentu ze zdjęciem,

4) która w przypadku biletu elektronicznego uprawniającego na przejazd więcej niż jedną osobę:

– nie dokonuje zaokrętowania jednocześnie ze wszystkimi osobami,

– przy zaokrętowaniu nie jest obecna ta osoba, której dane są wskazane na bilecie elektronicznym lub osoba ta nie dysponuje dokumentem ze zdjęciem.

5) która w przypadku biletu elektronicznego nie wsiada na pierwszym przystanku/porcie zaokrętowania, a na kolejnym występuje brak miejsc,

6) jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do możliwości bezpiecznego przewozu,

7) w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

25.Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione na pokładzie przez pasażera.

26. Rejs może zostać odwołany z powodu ograniczeń wprowadzonych przez Rząd związanych z sytuacją epidemiologiczną Covid-19 w kraju.

27. Kapitan statku decyduję czy dana trasu rejsu może się odbyć, biorąc pod uwagę warunki siły wyższej, np. w postaci niekorzystnych warunków meteorologicznych, które uniemożliwiają bezpieczne odbycie czarteru oraz w przypadku braku możliwości jego odbycia z powodu okoliczności, za które Armator nie odpowiada, takich jak m.in.: wystąpienia awarii jednostki. 

28. Rejs może rozpocząć się z miejsca postojowego na Rzece Elbląg bądź przy siedzibie firmy HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa.

29. Z przyczyn niezależnych od Armatora statku, w przypadku awarii jednego ze statku, na który pasażer wykupił rejs, może być podstawiony inny statek zamienny. 

30. W przypadku nieodpowiedniego zachowania bądź naruszenia zasad regulaminu kupujący bilet zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł brutto. 

§4  Zakup biletów:

 1. Nabywca biletu za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej dokonuje wyboru liczby biletów, oraz terminu i trasy rejsu.
 2. Przy każdej rezerwacji biletu drogą elektroniczną należy uzgodnić termin, trasę rejsu i godzinę poprzez kontakt telefoniczny. Tel. 730 066 861
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacja Regulaminu przewoźnika. Przerwanie transakcji unieważnia rozpoczętą rezerwację.
 4. W chwili dokonywania rezerwacji nabywca biletu wyraża zgodę na podanie przewoźnikowi swoich danych osobowych: imienia i nazwiska / pełnej nazwy instytucji, numeru telefonu, adresu e-mail, aktualnego adresu zamieszkania / siedziby.
 5. Przewoźnik może odmówić przewozu osobie niezarejestrowanej w systemie sprzedaży i rezerwacji.
 6. Sprzedaż biletów klientom indywidualnym jest prowadzona poprzez System  Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej oraz bezpośrednio przed samym rejsem w miejscu cumowania jednostki.
 7. Sprzedaż biletów klientom grupowym jest prowadzona przed samym rejsem w miejscu cumowania jednostki. Za klienta grupowego uważa się grupę min. 2 osób. 
 8. W przypadku zakupu biletu grupowego kupujący jest odpowiedzialny za resztę grupy.
 9. Klient indywidualny i grupowy może zarezerwować statek na wyłączność. W takiej sytuacji mają zastosowanie ceny jak za usługę czarteru. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem czarteru z załogą. 
 10. Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat muszą być pod opieką osoby pełnoletniej. 
 11. W przypadku zakupu biletu indywidualnego, każdy kupujący ponosi za siebie odpowiedzialność. 
 12. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Klienci indywidualni dokonujący zakupu biletu za pośrednictwem Systemu  Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej realizują płatność za zakupiony bilet przelewem elektronicznym jedynie za pośrednictwem platformy Stripe. Czas na opłacenie zamówienia wynosi 30 minut od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w wyznaczonym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 14. Po dokonaniu rezerwacji w Systemie Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej nabywca biletu otrzymuje na adres mailowy podany w formularzu rezerwacyjnym informację zwrotną zawierającą nadany przez system numer rezerwacji PRO.
 15. Nabywca biletu uiszczając opłatę za przewóz potwierdza zawarcie umowy kupna biletu.
 16. Po zaksięgowaniu należności na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy, nabywcy biletu przesyłany jest gotowy do wydrukowania bilet.
 17. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 18. Klienci indywidualni i grupowi dokonujący zakupu biletu bezpośrednio przed samym rejsem w miejscu cumowania jednostki realizują płatność za zakupiony bilet gotówką lub kartą płatniczą.
 19. Ceny biletów ustalane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika. 
 20. Administratorem Danych Osobowych jest przewoźnik.
 21. Dane wprowadzone przez nabywcę biletu do Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej będą przetwarzane przez przewoźnika zgodnie z ustawą o ochronie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2019.1781 t.j.)
 22. Wysyłając przewoźnikowi formularz rezerwacyjny nabywca biletu wyraża zgodę na przetwarzanie przez przewoźnika przekazanych danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez przewoźnika usług marketingowych polegających na promowaniu usług spółki i jej partnerów.
 23. Przewoźnik przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z nabywcą biletu.
 24. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Nabywca biletu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 25. Na statkach zainstalowany jest, w celu utrzymania bezpieczeństwa, monitoring. Pasażer zakupując bilet wyraża zgodę na  nagrywanie wnętrza statku. 

§5 Zwrot biletów:

 1. Wykorzystanie przewozu powinno nastąpić w czasie pierwotnie zadeklarowanej daty podróży. Nabywca biletu może zmienić datę przewozu pod warunkiem posiadania przez przewoźnika wolnych miejsc oraz zarejestrowania zmiany przez przewoźnika, nie później jednak niż 10 dni przed zarezerwowaną datą podróży.
 2. Nabywcy biletu przysługuje możliwość zwrotu biletu zgodnie z poniższym:
 1. przy zwrocie dokonywanym na 7 dni przed datą rejsu widniejącą na bilecie przewoźnik potrąca za zwrot zakupionego biletu 100% wartości biletu.
 2. przy zwrocie dokonywanym powyżej 7 dni przed datą rejsu widniejącą na bilecie przewoźnik potrąca za zwrot 50% wartości biletu.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany zwrócić należność za niezrealizowaną część rejsu bez jakichkolwiek potrąceń w przypadkach losowych takich jak:
 1. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wyjście statku z portu;
 2. niski lub wysoki stan wody uniemożliwiający odbycie rejsu;
 3. awaria statku bądź urządzeń hydrotechnicznych;
 4. anulowanie rejsów spowodowane zamknięciem szlaków żeglownych;
 5. innych wypadków losowych uniemożliwiających wyjście statku z portu.
 6. ograniczenia wprowadzone przez Rząd związane z sytuacją epidemiologiczną Covid- 19 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne:

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od wykonania usługi.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając listem poleconym na adres przewoźnika: HADM AG sp. z o. o.  Spółka komandytowa, Warszawska 87, 82-300 Elbląg lub mailowo na adres: rejsy@hadm.pl
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi  w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia przewoźnikowi.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane nabywcy biletu tj. imię i nazwisko / nazwa instytucji, adres, telefon kontaktowy, numer rezerwacji, trasę i godzinę rejsu oraz opis reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe:

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów, danych zawartych w ofercie i cennika.
 2. Przedmioty pozostawione przez Pasażera, których nie można zidentyfikować, przewoźnik przechowuje przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem rzeczy szybko psujących się ulegających zużyciu. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez przewoźnika albo zlikwidowane. Rzeczy szybko psujące się lub ulegające zużyciu będą likwidowanie niezwłocznie.
 3. Ceny usług świadczonych przez przewoźnika zawierają podatek VAT.
 4. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy przewoźnikiem i pasażerem podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz przepisom prawa powszechnego obowiązującego na terytorium RP. W zakresie w nim nieuregulowanym. zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j.);

2) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej; (Dz.U.2019.1568 t.j)

3) ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. (Dz.U.2018.2175 t.j.)